Regnvandsbassiner

I lokalplanlægningen fastlægges lokale klimatiltag i området, herunder befæstelsesgraden for det pågældende område. Befæstelsesgraden angiver, hvor stor en del af regnvandet, der kan ledes til Vand og Affalds kloaknet. Der henvises til kommunens spildevandplan.

Hvis der ikke er udpeget arealer til fælles regnvandsbassiner for bydelen eller rammeområdet, skal der forud for lokalplanlægningen udarbejdes en samlet plan for placering af regnvandsbassiner. Regnvandsbassiner vil ofte kunne placeres mest hensigtsmæssigt i lavbundsområder tæt på vandløbene, som de eventuelt har udløb til.

Regnvandsbassiner kan både etableres som ét større bassin for området, eller kan bestå af flere mindre bassiner. Dele af regnvandsløsningen kan også være regnbede med overløb til bassiner, vandløb eller til nedsivning. Regnvandsbassiner skal så vidt muligt udformes som naturlige småsøer, så de falder naturligt ind i terrænet og tilfører området naturmæssige eller rekreative kvaliteter. Ligeledes skal andre regnvandsløsninger primært være synlige og have et rekreativt element.

Der henvises til afsnittet om ”spildevand” under Tekniske anlæg, hvor der er en retningslinje om nedsivning i forhold til grundvandsbeskyttelse. Lav et link til spildevandsafsnittet i kommuneplanen.

Regnvandsbassiner kan både blive etableret af Vand og Affald eller af en privat bygherre.