O1

Følgende gælder for O1-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Offentlige formål i form af kirke og kirkegårde
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE O1-områder:

Anvendelse

Områderne anvendes til kirker og kirkegårde med dertilhørende funktioner. Områderne skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse. Dog kan der i nødvendigt omfang opføres de for arealets anvendelse fornødne bygninger og anlæg.

Det kan tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger til portner eller andre personer med lignende tilknytning til kirken/kirkegården.

Der skal sikres offentlig stiadgang gennem området.

Bygningsregulerende bestemmelser

Ved lokalplanlægning fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur og bygningsvolumen under hensyn til de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde, opholdsarealers størrelse og parkering.