O5

Følgende gælder for O5-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Offentlige formål i form af byrum
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE O5-områder:

Anvendelse

Områderne skal anvendes til blandede byrum, såsom torve, pladser, parkering, promenade, og andet som er beregnet til gående, stående eller siddende ophold.

Områderne skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse. Dog kan der i nødvendigt omfang opføres de for arealets anvendelse fornødne bygninger og anlæg.

Der skal sikres offentlig adgang gennem området.

Bygningsregulerende bestemmelser

I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, opholdsarealers størrelse og om parkeringsforhold.

Som udgangspunkt skal bygninger og anlæg tilpasses omgivelserne med hensyn til skala, placering og materiale- og farvevalg.