R2

Følgende gælder for R2-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Rekreative formål i form af grøn kile og jordbrugsformål
Zonestatus Fremtidig: Landzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE R2-områder:

Anvendelse

Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for landbruget, skovbruget og gartnerierhvervet.

Bebyggelse til eller i forbindelse med rekreative eller offentlige formål kan tillades placeret i området, såfremt de er af uvæsentlig betydning for anvendelsen af området til grøn kile, og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her.

Der skal sikres offentlig adgang gennem området.

Bygningsregulerende bestemmelser
Som udgangspunkt skal bygninger og anlæg tilpasses omgivelserne med hensyn til skala, placering og materiale- og farvevalg.