R6

Følgende gælder for R6-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Rekreative formål i form af feriecentre
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE R6-områder:

Anvendelse

Andre arealanvendelser kan tillades placeret i området, såfremt de er af uvæsentlig betydning for den primære anvendelse, og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne mest hensigtsmæssigt kan placeres her.

Områderne skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse. Dog kan der i nødvendigt omfang opføres de for arealets anvendelse fornødne bygninger og anlæg, såfremt det er i overensstemmelse med områdets rekreative, landskabelige og evt. fredningsmæssige interesser.

Der skal sikres offentlig adgang gennem området.

Der kan etableres midlertidig overnatning i forbindelse med større arrangementer, stævner, festivaler o.lign. (Kræver særskilt tilladelse).

Bygningsregulerende bestemmelser

I lokalplaner fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, opholdsarealers størrelse og om parkeringsforhold.

Som udgangspunkt skal bygninger og anlæg tilpasses omgivelserne med hensyn til skala, placering og materiale- og farvevalg. Placering af nybyggeri og ombygning skal tage størst muligt hensyn til områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier.

 

Definition af hotel/hotellejligheder

Ved hotel/hotellejligheder er det afgørende, at stedet drives på hotellignende vilkår:

  • Reception – fælles modtagelse og nøgle udlevering.
  • Mulighed for at indtage et måltid mad i særskilte faciliteter (maden behøver ikke blive lavet på stedet!). Men det er ikke tilstrækkeligt, såfremt måltidet alene kan indtages i hotellejligheden.
  • Hotellet kan godt være individuelt ejet, men det skal drives som et samlet anlæg. Hvis du som privatperson investerer i hotellet kan du f.eks. godt købe en bestemt lejlighed, men du kan ikke have en aftale om, at du har denne bestemte lejlighed stillet til rådighed op til 5 uger om året. Det er en brugsret/andel du får til en af lejlighederne i det samlede anlæg.
  • Det skal være væsentligt mindre pladskrævende end et sommerhusområde. Det må gerne være i ét plan med lejligheder/rækkehuse, men det skal komprimeres mere end et sommerhusområde. (Undlad private haver mm.)
  • Særlige regler for fritstående hytter (indbyrdes afstand max 5-6 m) og skal indgå i det samlede anlæg
  • Man skal have en tilladelse til de fritliggende hytter, hvis de anvendes til mere end 5 overnatninger efter sommerhuslovens § 1.
  • Hotellet skal fremstå som et samlet anlæg