D1

Følgende gælder for D1-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Detailhandelsformål
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
50 %
Etageantal og bygningshøjde Max højde: 8,5 m

Følgende gælder for ALLE D1-områder:

Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til detailhandel, såsom dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Der tillades boliger og serviceerhverv i sammenhæng med detailhandel og i det omfang det er foreneligt med hovedanvendelsen.

Der må som udgangspunkt kun udøves virksomhed til og med miljøklasse 3 (forurening som påvirker omgivelserne i mindre grad - vejledende afstandskrav på 50 m til boliger og anden følsom anvendelse).

Bygningsregulerende bestemmelser

Som udgangspunkt skal det primære bygningsvolumen danne facade mod trafikvejen.

I lokalplaner fastsættes i yderligere omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur samt om bygningsvolumen.

Specielle bygningsdele

I lokalplaner kan bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde overskrides med den del, der medgår til enkelte angivne bygningsdele, der er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn.