D2

Følgende gælder for D2-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
75 %
Etageantal og bygningshøjde Max højde: 11,5 m

Følgende gælder for ALLE D2-områder:

Anvendelse

Områderne anvendes til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, jf. Planlovens definition.

Der må som udgangspunkt kun udøves virksomhed til og med miljøklasse 4 (forurening som påvirker omgivelserne i nogen grad - vejledende afstandskrav på 100 m til boliger og anden følsom anvendelse).

Bygningsregulerende bestemmelser

Som udgangspunkt skal det primære bygningsvolumen danne facade mod trafikvejen.

I lokalplaner fastsættes i yderligere omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur samt om bygningsvolumen.

Specielle bygningsdele

I lokalplaner kan bestemmelserne om maksimal bebyggelsesprocent og maksimal bygningshøjde overskrides med den del, der medgår til enkelte angivne bygningsdele, der er begrundet i særlige arkitektoniske, miljømæssige, rekreative, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn.