O4

Følgende gælder for O4-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Offentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner samt administration
Zonestatus Fremtidig: Byzone
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
40 %
Etageantal og bygningshøjde Max etager: 2
Max højde: 11 m

Følgende gælder for ALLE O4-områder:

 

Anvendelse

Områderne skal anvendes til offentlige formål i form af sociale og sundhedsmæssige institutioner samt administration og private institutioner mv. af almen karakter, som naturligt kan indpasses i det pågældende område.

Det kan tillades, at der til hver institution/anlæg opføres eller indrettes enkelte boliger til portner eller andre personer med lignende tilknytning til institutionen/anlægget. Boliger tilknyttet institutionen/anlægget kan ikke udstykkes til selvstændige boliger.

Der må som udgangspunkt kun udføres virksomhed til og med miljøklasse 2 (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 20 m til boliger og lignende).

Bygningsregulerende bestemmelser

Ved lokalplanlægning fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur og bygningsvolumen under hensyn til de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde, opholdsarealers størrelse og parkering.