T2

Følgende gælder for T2-områder MED MINDRE andet er nævnt under den enkelte ramme:

Områdets anvendelse Tekniske anlæg i form af forsynings- og rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og affaldsbehandlingsanlæg og oplagspladser
Zonestatus Fremtidig: Landzone (typisk)
Bebyggelsesprocent
(beregnet for den enkelte ejendom)
 
Etageantal og bygningshøjde  

Følgende gælder for ALLE T2-områder:

Anvendelse

Områderne anvendes til tekniske anlæg af offentlige/almen karakter, såsom forsynings-, miljø- og andre tekniske driftanlæg med dertil hørende administration og lignende.

Hvis det er miljømæssig forsvarligt, kan det tillades, at der opføres eller indrettes enkelte boliger for bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til det tekniske anlæg.

Der må som udgangspunkt kun udøves virksomhed til og med miljøklasse 5 (væsentlig forurening med vejledende afstandskrav på 150 m til boliger og anden følsom anvendelse). Der kan dog være eksisterende virksomheder, der kræver større afstandskrav.

Bygningsregulerende bestemmelser

Ved lokalplanlægning fastsættes i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesstruktur og bygningsvolumen under hensyn til de for områdets anvendelse nødvendige bygninger og anlæg. Der fastsættes endvidere i fornødent omfang bestemmelser om bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde, opholdsarealers størrelse og parkering.